Πράσινος Μετασχηματισμός

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ C.O.M.E

ΕΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ C.O.M.E;

Το  C.O.M.E είναι μια από τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, πρόκειται για απτή έκφραση εξωστρέφειας που θέλουμε να βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας.

Πρόκειται για  ένα διαδικτυακό κανάλι επικοινωνίας και συμμετοχής που επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων για τα τρέχοντα ναυτιλιακά θέματα και αναδυόμενα ζητήματα ανάμεσα σε εμπλεκόμενους του ναυτιλιακού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και όλων των άλλων παραγόντων που εμπλέκονται στις θαλάσσιες μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών.

Στην πλατφόρμα αυτή, οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν τη γνώμη τους και να καταθέσουν απόψεις και εισηγήσεις στις πιο κάτω ενότητες, για θέματα που, μεταξύ άλλων, αφορούν:

Ας συνεργαστούμε για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου και αειφόρου μέλλοντος για την ναυτιλία!

Πράσινος Μετασχηματισμός

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας  είναι  υπέρμαχος της αειφόρου ανάπτυξης της ναυτιλίας. Πιστεύει ότι, για την επίτευξη του στόχου μείωσης εκπομπών και απαλλαγής του τομέα από τον άνθρακα καθώς και ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον κλάδο, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας συνδυασμός μέτρων, νομοθετικών και μη, σε παγκόσμιο και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό συμπεριλαμβάνει:

Πράσινα
Κίνητρα

Ανάπτυξη Σχετικής Υποδομής Καυσίμων

Καθαρότερα
Καύσιμα

Χρήση Τεχνολογιών Ενεργειακής Απόδοσης

Μοιραστείτε την γνώμη σας για τον Πράσινο Μετασχηματισμό

Ψηφιακός
Μετασχηματισμός

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προσφέρει άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση με πελατοκεντρική προσέγγιση και προσωπική επαφή με όλους τους συναλλασσόμενους . Δίνουμε, μεγάλη σημασία στην ποιότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών διαμορφώνοντας πλαίσιο εξυπηρέτησης 24/7. Σκοπός μας είναι η καλύτερη δυνατή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, προωθώντας ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί, σε μια προσπάθεια να αυξήσουμε περαιτέρω την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα  και την ελκυστικότητα της Κυπριακής σημαίας.

Μοιραστείτε την γνώμη σας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Ασφάλεια & Προστασία

Η ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των πλοίων, συμπεριλαμβανομένων και των  πτυχών κυβερνοασφάλειας, είναι ύψιστης σημασίας όσον αφορά τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των θαλάσσιων μεταφορών χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και προστασία των πληρωμάτων και των σκαφών. Οι πτυχές αυτές διασφαλίζονται μέσω διάφορων ναυτιλιακών συστημάτων που συνεργάζονται ταυτόχρονα μεταξύ τους, σε συμμόρφωση με παγκόσμιες, περιφερειακές κι εθνικές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας.

Μοιραστείτε την γνώμη σας για την Ασφάλεια & Προστασία

Ακτοπλοΐα

Η Ακτοπλοϊα αποτελεί βασική συνιστώσα του παράκτιου οικοσυστήματος της Κύπρου.  Για τον λόγο αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση πλαισίου που θα ενισχύει περαιτέρω τα επίπεδα ασφάλειας και θα διαμορφώνει συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης και λειτουργίας του τομέα και πιο συγκεκριμένα των διαφόρων σκαφών που δραστηριοποιούνται κατά την ακτογραμμή της Κυπριακής Δημοκρατίας . Είναι επίσης αναγκαίο το νομικό και διαδικαστικό πλαίσιο να εξυπηρετεί τον σκοπό και να βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις της ΕΕ.

Ταχύπλοα Σκάφη

Σκάφη Αναψυχής και Ατομικά Σκάφη

Ακτοπλοϊκά & Μικρά Επιβατικά Σκάφη

Υπηρεσιακά Σκάφη

Αλιευτικά Σκάφη

Μοιραστείτε την γνώμη σας για την Ακτοπλοΐα

Ευημερία και Εκπαίδευση Ναυτικών.

Οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών που απασχολούνται σε πλοία υπό κυπριακή σημαία είναι υψίστης σημασίας. Αυτό δικαιολογείται λόγω του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν οι ναυτικοί στα πλοία όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη ναυτικών ατυχημάτων. Η Κύπρος έχει επικυρώσει όλες τις κύριες συμβάσεις της Διεθνούς οργάνωσης Εργασίας  που σχετίζονται με τους ναυτικούς και φυσικά τη Σύμβαση MLC, 2006. Επιπλέον η Κύπρος έχει υιοθετήσει νέες διαδικασίες για την υποστήριξη των αλλαγών πληρωμάτων, του επαναπατρισμού και του εμβολιασμού των ναυτικών καθ’ όλη την περίοδο της πανδημίας COVID-19 αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των ναυτικών στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας .

Η Κύπρος αναγνωρίζει την σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην ασφαλή λειτουργία του πλοίου και στη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος υιοθετώντας μέτρα που υποστηρίζουν την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης STCW, διασφαλίζοντας συνάμα ότι οι ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία υπό κυπριακή σημαία διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.  Επιπρόσθετα, έμφαση δίδεται και στην έξυπνη και αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στοχεύοντας στην επικαιροποίηση και απλούστευση του νομικού και διαδικαστικού πλαισίου σε σχέση με το σύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών.

Θέματα που άπτονται της αποτελεσματικής εφαρμογής των σχετικών Διεθνών Συμβάσεων ή της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ή προτάσεις και προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το εν ισχύ διεθνές ή ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο είναι ευπρόσδεκτες.

Μοιραστείτε την γνώμη σας για την Ευημερία και Εκπαίδευση των Ναυτικών

Μοιραστείτε την γνώμη σας για την Ευημερία και Εκπαίδευση των Ναυτικών

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο προσδιορίζει τη χωροχρονική κατανομή σχετικών τρεχουσών και μελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας. Στόχος του Σχεδίου είναι η συμβολή στη στήριξη και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη θάλασσα, εφαρμόζοντας μια οικοσυστηματική προσέγγιση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές πτυχές, καθώς και η προώθηση της συνύπαρξης σχετικών δραστηριοτήτων και χρήσεων.

Το προσχέδιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου λαμβάνει υπόψη τις βασικές προτεραιότητες, τους στόχους και τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας, όπως καθορίζονται στη Δήλωση Πολιτικής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Δεκεμβρίου 2021. Καταθέστε τις απόψεις σας μέχρι την 31η Μαΐου 2022.

Μοιραστείτε την γνώμη σας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Άλλα Θέματα

Οι απόψεις σας είναι ευπρόσδεκτες. Μοιραστείτε τις ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.